?>

TILMELDING TIL University Learning Fair 2018 – AARHUS

 

 

Tilmelding til University Learning Fair 2018 – AARHUS

 • Undertegnede tilmelder sig hermed til University Learning Fair den 27. og 28. februar 2018 på Aarhus Universitet
  Stand (sæt kryds)
 • Stand

 • Ekstra tilkøb

 • Ovenstående priser er inklusive fuld annoncering og fuld forplejning af udstillers personale på messen.
 • Stand og deltagere

 • Undertegnede er bekendt med University Learning Fairs og A&P University Solutions forretningsbetingelser, hvilke findes nedenfor af denne
  tilmeldingsblanket. Alle ovenstående priser er eksklusive moms.

 

 • Logged in as Piratheep Rabindranath. Verification not required.

FORRETNINGSBETINGELSER
f/ University Learning Fair A&P University Solutions
Annoncemateriale:
Priserne er gældende for alt annoncemateriale såfremt dette modtages som elektronisk materiale i form af færdige sidevise
PDF-filer i en opløsning på 300 dpi – CMYK.

Eventuel forarbejdning såsom retouche, tilpasning samt andre ændringer i originalmaterialet, der er nødvendigt for at gøre dette reproducerbart, debiteres efter anvendt tid og efter gældende timesats jf. separat prisliste.
University Learning Fair A&P University Solutions kan til enhver tid nægte optagelse/udgivelse af materiale, såfremt denne findes ulødig eller anses for værende i strid med gældende og god markedsføringsskik.

Depositum & Betalingsbetingelser:
Ved modtagelse af underskrevet tilmeldingsblanket eller elektronisk tilmelding via web side, fremsender University Lear­ ning Fair A&P University Solutions en faktura på DKK 3.500,00. til dækning af depositum. Beløbet fratrækkes endelig faktura.

På de i tilmeldingsblanketten angivne datoer afholdes University Learning Fair i dens beskrevne messeområde og senest 14 dage forinden fremsendes endelig faktura.

Betalingsbetingelser: 14 dage netto fra fakturadato. Alle listepriser er angivet i DKK ekskl. moms. Ved for sent betaling påregnes 2% pr. påbegyndt måned.

Annullering:
Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til University Learn­ ing Fair A&P University Solutions senest 45 dage før fastsat dato for første opstillingsdag til University Learning Fair.

Rettidig skriftlig annullering medfører ikke tilbagebetaling
af indbetalt depositum der uden nogen form for modydelse tilfalder University Learning Fair A&P University Solutions til dækning af allerede afholdte omkostninger.
Såfremt rettidig skriftlig annullering sker på et tidspunkt efter annoncering er bestilt og annoncematerialet er indleveret for­ beholder University Learning Fair A&P University Solutions sig ret til at fremsende faktura med opkrævning af annonceringens samlede pris udover det allerede indbetalte depositum der primært dækker omkostninger i forbindelse med selve standen. Trods beholdt depositum og indbetaling af annonceringens pris jf. den af University Learning Fair A&P University Solutions fremsendte faktura forbeholder University Learning Fair A&P University Solutions sig ret til ikke, at bringe den omhandlende
annoncering fra en ikke deltagende udstiller der har indgivet rettidig skriftlig annullering.
Messestande og annoncer samt indrykninger og indstik hvortil særplacering er bestilt kan ikke annulleres uden forudgående skriftlig aftale med University Learning Fair A&P University Solutions.

University Learning Fair A&P University Solutions forbeholder sig retten til, med 14 dages varsel inden University Learning Fairs afholdelse, at måtte aflyse messen uden nogen form for yderligere dokumentation samt erstatning til University Learn­ing Fairs udstillere, end det af udstilleren indbetalte depositum.

Reklamation:
University Learning Fair A&P University Solutions påtager sig ikke ansvar for fejl i materiale, som er indrykket i overens­ stemmelser med bestillerens og den underskrevne tilmelding/ annoncebekræftelses angivelser.

Dette gælder heller ikke materiale modtaget fra tredjemand, materiale der ikke er i overensstemmelse med de af University Learning Fair A&P University Solutions, opgivne tekniske krav og specifikationer, eller hvis den på gældende tilmeldings- blanket/medievejlednings opgivne deadline er overskredet.

For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc., som annon­ cøren eller University Learning Fair A&P University Solutions ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter University Learning Fair A&P University Solutions skøn, der højst kan beløbe sig til standens/annoncens pris for deltagelse/indryk­ninger i University Learning Fair A&P University Solutions.

Reklamationer over trykfejl, fejl ved farver eller lignende skal være University Learning Fair A&P University Solutions skriftligt i hænde senest 5 arbejdsdage efter udgivelsen.

Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for University Learning Fair A&P University Solutions for fejlagtig, forsin­kelser eller manglende standplads og/eller indrykning af de bestilte annoncer og/eller indstik eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Hvor der i ovenstående ikke er andet anført, gøres A&P University Solutions, Albæk & Poulsens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser sig gældende. Disse findes på www.apuniversitysolutions.dk under “Om os ­ generelle Betingelser”.