?>

Tilmeld form

Delfinlogo

[captainform i738963]

FORRETNINGSBETINGELSER

GENERELLE BETINGELSER

Annoncemateriale:

Priserne er gældende for alt annoncemateriale såfremt dette modtages som elektronisk materiale i form af færdige sidevise PDF-filer i en opløsning på 300 dpi – CMYK. Eventuel forarbejdning såsom retouche, tilpasning samt ændringer i originalmaterialet, der er nødvendigt for at gøre dette reproducerbart, debiteres efter anvendt tid og efter gældende timesats jf. separate prislister.A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet kan til enhver tid nægte optagelse/udgivelse af materiale,såfremt denne findes ulødig eller anses for værende i strid med gældende og god markedsføringsskik.

Reklamation:

A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet påtager sig ikke ansvar for fejl i materiale, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens og den underskrevne tilmeldning /annoncebekræftelses angivelser.Dette gælder heller ikke materiale modtaget fra tredjemand. Materiale der ikke er i overensstemmelse med de af A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet opgivne tekniske krav og specifikationer, eller hvis den på pågældende tilmeldingsblanket/prisliste opgivne deadline er overskredet. For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc.,som annoncøren eller A&P University Solutions/Studenterrådet v/Aarhus Universitet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter A&P University Solutions/Studenterrådet v/Aarhus Universitets skøn, der højst kan beløbe sit til standens/annoncens pris for deltagelse/indrykninger. Reklamationer over trykfejl, fejl ved farver eller lignende skal være A&P University Solutions/Studenterrådet v/Aarhus Universitet i hænde senest 5 arbejdsdage efter udgivelsen. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet for fejlagtig, forsinket eller manglende standplads og/eller indrykning af de bestilte annoncer og/eller indstik eller eventuelle følger af sådanne fejl.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR DELFINEN, STUDENTERHÅNDBOGEN OG STUDIEKALENDEREN

Der udstedes annoncebekræftelse af A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet i to enslydende originale eksemplarer, der i underskrevet stand tilsendes kunden. Det ene eksemplar tilbagesendes til A&P University Solutions/Studenterrådet v/Aarhus Universitet af kunden i underskrevet stand, og det andet eksemplar beholdes af kunden.

Betalingsbetingelser:

På den i annoncebekræftelsens angivne udgivelsesdag distribueres Delfinen, Studenterhåndbogen og/eller Studiekalenderen i dens udgivelsesområde og samtidig fremsendes ét eksemplar til kunden sammen med faktura for den pågældende annoncering og/eller indrykning og/eller indstik. Alle listepriser er angivet i Dkk eksklusiv moms. Betaling: 30 dage netto fra fakturadato. Ved for sen betaling påregnes 2% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet kræve, at annoncen og/eller indrykningen og/eller indstikket betales forud.

Annullering:

Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet senest 14 dage før fastsat dato for deadline. Annoncer hvortil særplacering er bestilt samt indrykninger og indstik, kan ikke annulleres uden forudgående skriftlig aftale med A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR STUDIEMESSEN

Betalingsbetingelser:

Efter modtagelse af underskrevet tilmeldingsblanket fremsender A&P University Solutions/Studenterrådet v/Aarhus Universitet en faktura på 2.500,00 kr., som opkræves som depositum og fratrækkes endelig faktura. På de i tilmeldingsblanketten angivne datoer afholdes Studiemessen i dens beskrevne messeområde og senest 14 dage forinden fremsendes endelig faktura fratrukket ovenstående depositum. Betalingsbetingelserne på fakturaerne er 14 dage netto fra fakturadato.Alle listepriser er angivet i Dkk eksklusive moms. Ved for sen betaling påregnes 2 % pr. påbegyndt måned.

Annullering:

Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet senest 30 dage før fastsat dato for første opstillingsdag til Studiemessen. Rettidig skriftlig annullering medfører ikke tilbagebetaling af indbetalt depositum der uden nogen form for modydelse tilfalder A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet til dækning af allerede afholdte omkostninger. Såfremt rettidig skriftlig annullering sker på et tidspunkt efter annoncering er bestilt og annoncematerialet er indleveret forbeholder A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet sig ret til at fremsende faktura med opkrævning af annonceringens samlede pris udover det allerede indbetalte depositum der primært dækker omkostninger i forbindelse med selve standen. Trods beholdt depositum og indbetaling af annonceringens pris jf. den af A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet fremsendte faktura forbeholder A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet sig ret til ikke at bringe den omhandlende annoncering fra en ikke deltagende udstiller, der har indgivet rettidig skriftlig annullering. Messestande og annoncer samt indrykninger og indstik hvortil særplacering er bestilt kan ikke annulleres uden forudgående skriftlig aftale med A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet.