?>

Tilmeld form postgraduat v2

[vfb id=’1′]

FORRETNINGSBETINGELSER
f/ postgraduat messen A&P University Solutions

GENERELLE BETINGELSER

Annoncemateriale:

Priserne er gældende for alt annoncemateriale såfremt dette modtages som elektronisk materiale i form af færdige sidevise PDF-filer i en opløsning på 300 dpi – CMYK. Eventuel forarbejdning såsom retouche, tilpasning samt ændringer i originalmaterialet, der er nødvendigt for at gøre dette reproducerbart, debiteres efter anvendt tid og efter gældende timesats jf. separate prislister.A&P University Solutions/Studenterrådet v/ Aarhus Universitet kan til enhver tid nægte optagelse/udgivelse af materiale,såfremt denne findes ulødig eller anses for værende i strid med gældende og god markedsføringsskik.

Depositum & Betalingsbetingelser:

Ved modtagelse af underskrevet tilmeldingsblanket ellerelektronisk tilmelding via web side, fremsender postgraduatmessen A&P University Solutions en faktura på DKK 3.500,00. til dækning af depositum. Beløbet fratrækkes endelig faktura.På de i tilmeldingsblanketten angivne datoer afholdespostgraduatmessen i dens beskrevne messeområde ogsenest14 dage forinden fremsendes endelig faktura. Betalingsbetingelser: 14 dage netto fra fakturadato. Alle listepriser er angivet i DKK ekskl. moms. Ved for sent betaling påregnes 2% pr. påbegyndt måned.

Annullering:

Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til postgraduat messen A&P University Solutions senest 45 dage før fastsat dato for første opstillingsdag til postgraduat messen.
Rettidig skriftlig annullering medfører ikke tilbagebetaling af indbetalt depositum der uden nogen form for modydelse tilfalder postgraduat messen A&P University Solutions til
dækning af allerede afholdte omkostninger. Såfremt rettidig skriftlig annullering sker på et tidspunkt efter annoncering er bestilt og annoncematerialet er indleveret forbeholder postgraduat messen A&P University Solutions sig ret til at fremsende faktura med opkrævning af annonceringens samlede pris udover det allerede indbetalte depositum der primært dækker omkostninger i forbindelse med selve standen. Trods beholdt depositum og indbetaling af annonceringens pris jf. den af postgraduat messen A&P University Solutions fremsendte faktura forbeholder postgraduat messen A&P University Solutions sig ret til ikke, at bringe den omhandlende annoncering fra en ikke deltagende udstiller der har indgivet rettidig skriftlig annullering. Messestande og annoncer samt indrykninger og indstik hvortil særplacering er bestilt kan ikke annulleres uden forudgående skriftlig aftale med postgraduat messen A&P University Solutions. Postgraduat messen A&P University Solutions forbeholder sig retten til, med 14 dages varsel inden postgraduat messens afholdelse, at måtte aflyse messen uden nogen form for yderligere dokumentation samt erstatning til postgraduat messens udstillere, end det af udstillerenindbetalte depositum.

Reklamation:

Postgraduat messen A&P University Solutions påtager sig ikke ansvar for fejl i materiale, som er indrykket i overensstemmelser med bestillerens og den underskrevne tilmelding/annoncebekræftelses angivelser. Dette gælder heller ikke materiale modtaget fra tredjemand, materiale der ikke er i overensstemmelse med de af postgraduat
messen A&P University Solutions, opgivne tekniske krav og specifikationer, eller hvis den på gældende tilmeldingsblanket prisliste opgivne deadline er overskredet.
For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc., som annoncøren eller postgraduat messen A&P University Solutions ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter postgraduat messen A&P University Solutions skøn, der højst kan beløbe sig til standens/annoncens pris for deltagelse/indrykninger i postgraduat messen A&P University Solutions. Reklamationer over trykfejl, fejl ved farver eller lignende skal være postgraduat messen A&P University Solutions skriftligt i hænde senest 5 arbejdsdage efter udgivelsen. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for postgraduat messen A&P University Solutions for fejlagtig, forsinkelser eller manglende standplads og/eller indrykning af de bestilte annoncer og/eller indstik eller eventuelle følger af sådanne fejl. Hvor der i ovenstående ikke er andet anført, gøres A&P University Solutions, Albæk & Poulsens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser sig gældende. Disse findes på www.studiemesserne.dk under “Om os – Generelle Betingelser”.